Startklas

De populatie van deze klas is enerzijds een menggroep van kinderen uit de 3de kleuterklas (die al dan niet een klasje overzaten tijdens hun schoolloopbaan) en/of kinderen die reeds enkele weken in het 1ste leerjaar meedraaiden. Maar ook kinderen die na het overzitten van de 2de kleuterklas onmiddellijk de overstap willen maken naar het buitengewoon onderwijs zijn welkom.

 

De inhoud wordt aangeboden binnen een kleinere groep van maximaal 10 kindjes, aan een lager tempo, met veel concreet materiaal en met veel afwisseling in activiteiten. Het gebeurt allemaal op een heel speelse manier.

Voor de leerlingen met een bredere leerproblematie, leerachterstand:

De rekenles is een aaneenschakeling van doemomenten met de klemtoon op het verwoorden. Het werken op werkblaadjes komt ook dagelijks aan bod om een goede werkhouding aan te leren. Het programma bestaat uit de getallenkennis tot 10. Hierbij leren de kinderen hoeveelheden ordenen, herkennen, tellen, benoemen, gelijkmaken,….Het echte optellen en aftrekken komt nog niet aan bod.

 

Op vlak van taal leren de kinderen het eerste trimester alle klanken, leren ze hakken en plakken d.w.z. auditieve analyse van woorden in letters (bijvoorbeeld bal => ‘b’, ‘a’, ‘l’) en auditieve synthese van letters naar woorden (bijvoorbeeld ‘b’, ‘a’, ‘l’ => bal).  Pas wanneer dit verworven is, kan men leren lezen. In het eerste trimester besteden we heel wat aandacht aan de voorbereidende schrijfoefeningen. Wanneer met lezen gestart wordt, leren de kinderen onmiddellijk de aangeleerde letter schrijven. Zo kunnen ze tegen het eind van het schooljaar al woorden met drie aangeleerde letters schrijven (bijvoorbeeld ‘vos’, ‘bal’).

 

Naast taal en rekenen staan er natuurlijk nog heel wat andere activiteiten en inhouden op het programma, zoals wero (wereldoriëntatie), muzische vorming, werken aan sociale vaardigheden, … Op een speelse, ervaringsgerichte, concrete en actieve manier proberen wij de kinderen hierbij al doende heel wat te leren. De aanpak en invulling van deze activiteiten is sterk gelijklopend met het aanbod binnen de brugklas en voor heel wat zaken wordt in de praktijk ook heel nauw samengewerkt. Waar nodig wordt binnen de speelleerklas echter wel meer tijd en aandacht besteed aan herhaling in plaats van verdieping én wordt er nog meer de nadruk gelegd op het speelse en het functionele.

 

Tot slot besteden wij naast dit alles ook heel veel aandacht aan het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich goed en veilig voelt in de klas en in de groep. Daarom proberen wij hen op een zéér positieve manier aan te pakken en proberen wij alles zo gestructureerd mogelijk aan te bieden.

Want pas wanneer een kind zich echt goed voelt, kan en zal het tot leren komen.