Type basisaanbod

Voor kinderen waarbij reeds in de kleuterklas of in de lagere school vastgesteld wordt dat zij, ondanks alle bijsturingen en aanpassingen, toch niet het curriculum van het gewoon onderwijs kunnen blijven volgen.

Kinderen die uit de kleuterklas komen, starten in de schakelklassen.  Na het doorlopen van een schakelklas wordt bekeken in welke richting het kind bij voorkeur doorgaat.  Wij voorzien twee mogelijke richtingen:

- Ervaringsgericht werken: handelend leren en de aansluiting maken bij de leefwereld van de kinderen.
- Projectmatig werken: kinderen gaan zelfstandig of in groepjes op zoek naar informatie, werken onderwerpen uit en stellen deze voor in de klas en/of voor de school.
informatie, werken onderwerpen uit en stellen deze voor in de klas en/of voor de school.
 
Ook hier blijft schakelen tussen de twee richtingen mogelijk.  De groepsgrootte voor deze klassen is gelimiteerd op 14 leerlingen per klas.  Bij de instap in onze school worden de leerlingen, hetzij in de laatste week van de grote vakantie, hetzij in de voormiddag van de instapdag getest met betrekking tot hun taal- en rekenniveau.  Aan de hand van deze gegevens en de achtergrondinformatie die we kregen vanuit het vroegere school en het CLB wordt bepaald in welke klas en richting ze zullen starten.  Concreet resulteert dit in de start in een taalgroep die het dichtst aansluit bij het aangegeven taalniveau en een instap in een rekengroep die aansluit bij het bepaalde rekenniveau.  Dit zijn, wat de populatie betreft, twee verschillend samengestelde groepen.  De taalgroep komt overeen met de klasgroep.  Het kind brengt 23 van de 28 lesuren door in deze groep.  De 5 resterende uren zijn rekenuren.  Het kind blijft bij zijn/haar klasleerkracht omdat die de rekenlessen geeft op zijn/haar rekenniveau en er komen nog leerlingen uit andere klassen aansluiten in deze groep.  Ofwel gaat het kind naar een rekengroep van een hoger of lager niveau afhankelijk van de aanwezige rekenvaardigheden.